Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii umożliwiająca dzieciom z autyzmem zmniejszenie braków w zakresie kompetencji społecznych. TUS rozwija zdolności komunikacyjne dziecka oraz usprawnia jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Duży nacisk kładziemy na rozwój umiejętności komunikacyjnych: kształtujemy umiejętności nazywania własnych potrzeb oraz wyrażania emocji, rozwijamy mowę czynną (w tym zakres słownictwa). Dzieci w trakcie zajęć uczą się także budowania relacji interpersonalnych: wypracowują używanie odpowiednich zwrotów w interakcjach z innymi uczestnikami zajęć, są pobudzane do spontanicznego wyrażania myśli.

Liczebność grupy – maksymalnie 6 dzieci w jednej grupie.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5h.
Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

Zapisy przez sekretariat

Program
  • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
  • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
  • kontakt terapeutów i wolontariuszy ze szkołą dwa razy w semestrze, w celu zapewnienia dziecku specjalnej, pełnej pomocy oraz kompleksowej opieki
  • warsztaty dla rodziców

Zakładamy, że rodzice są dla dziecka najważniejszymi partnerami w terapii. Działania podejmowane przez terapeutów są z nimi konsultowane, a metody oddziaływania na dziecko są dobierane w taki sposób, by współdziałały z tymi wykorzystywanymi w środowisku domowym oraz szkolnym/przedszkolnym.